Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
  3. Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 120.270.860.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.247.246 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.247.300 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 3.247.300 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/12/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!