Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước      
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP
  3. Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.235.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 3 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 37.410.000  cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 18.705.000 CP         Cá nhân: 18.705.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 08/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!