Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  2. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.225.648 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 04 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 01 NĐ         Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 50.025.648 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP                        Cá nhân trong nước: 31.800.000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 18.225.648 CP       Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút 17/12/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!