Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:

  1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
  2. Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 61.649.440.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.458.710 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT

                      Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 41 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.422.710 cổ phần

                      Trong đó: Tổ chức: 400.000 CP             Cá nhân: 6.022.710 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!