Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do SCIC sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
  2. Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  3. Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần theo lô bán đấu giá: 44.211.900 cổ phần theo lô
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 01 NĐT         Cá nhân trong nước: 01 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần theo lô đăng ký mua: 88.423.800 cổ phần theo lô

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 44.211.900 cổ phần theo lô
      Cá nhân trong nước: 44.211.900 cổ phần theo lô
      Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần theo lô 
      Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần theo lô

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút 08/11/2021.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!