Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Bộ Giao thông Vận tải
  2. Tên tổ chức phát hành quyền mua cổ phần: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
  3. Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 12.275.337.780.000 đồng (Mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 371.533.127 quyền mua cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cổ phần: 10 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 10 NĐT

  1. Tổng khối lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua: 272.000 quyền mua cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 272.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/05/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!