Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, chi tiết như sau:
1. Thời gian: 8h30 ngày 27/04/2013
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty – Tòa nhà 14 Láng Hạ – Ba Đình –  Hà Nội
3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á tại ngày 31/12/2012.
4. Nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Sửa đổi Điều lệ và các nội dung khác…
Trân trọng!
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!