Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v  Ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

 

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/12/2019;
 • Căn cứ Thông báo số 1106/2019/TB-Hapharco ngày 13/12/2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về việc Chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng;
 • Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1123/2019/CV-Hapharco của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ngày 23/12/2019;
 • Căn cứ Công văn số 7747/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hapharco;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109699 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 27/12/2019.

 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Hapharco”) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần trong đợt phát hành trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 28.349.300.000 đồng lên 198.445.100.000 đồng như sau:

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/02/2020
 2. Thủ tục chi trả:
 • Đối với cổ đông là cá nhân:

+ Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Các giấy tờ khác (được ghi nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).
+ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hapharco.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ phiếu thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

 • Đối với cổ đông là tổ chức:

+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Sao y bản gốc).
+ Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục nhận cổ phiếu.
+ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hapharco.

 1. Địa điểm thực hiện:

Đề nghị Quý Cổ đông mang theo các tài liệu quy định tại mục 2 nêu trên tới Đơn vị quản lý sổ cổ đông của Hapharco để làm thủ tục:
Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84 – 24) 6275 3844 (ext:502)                 Fax: (84 – 24) 6275 3816
Website: https://www.aseansc.com.vn
 
Trân trọng thông báo!

 
Nơi nhận:
– Như Kính gửi;
– HĐQT, BKS (để b/c);
– CTCP Chứng khoán ASEAN;
– Lưu Công ty.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

Đinh Văn Đông

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!