Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại FCN, NCT)

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • FCN: Công ty cổ phần FeCon
  • NCT: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội bài

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 07/01/2019.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!