QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Quyết định Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động

Căn cứ theo Quyết định số 48/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

  • Vốn điều lệ cũ:

           335.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng)

  • Vốn điều lệ mới:

         500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
Trân trọng./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!