QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ASEAN SECURITIES: Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 05/08/2016, Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) đã bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Bà Hoàng Thị Bích Phượng đã được Ban Kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, ASEAN SECURITIES xin thông báo kết toàn văn văn bản về Công bố thông tin thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng thông báo!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!