QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính bán niên 2018 và Giải trình kết quả kinh doanh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.
Chi tiết file đính kèm :

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!