QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!