QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết theo file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!