Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN công bố Báo cáo tài chính năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi tiết theo file đính kèm.

ASEANSC_BCTC 2023 KT_GTCLLN

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!