Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2023.
Chi tiết file đính kèm.

ASEANSC_BC TINH HINH QUAN TRI_2023

Trân trọng!

Chia sẻ

Tin tức khác

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!