QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!