QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!