QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 -2025.
Chi tiết file đính kèm ./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!