QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Đơn từ nhiệm Người nội bộ của Công ty

Ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN nhận được Đơn từ nhiệm của Người nội bộ Công ty.

Thời điểm có hiệu lực: Khi Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết/Quyết định chính thức về việc miễn nhiệm Người nội bộ Công ty.

Chi tiết file đính kèm:

AseanSC_CBTT_Don tu nhiem cua NNB_signed

Trân trọng!

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!