QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 11

Ngày 01/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 29/11/2022.
Chi tiết file đính kèm ./.
Trân trọng!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!