QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 12

Ngày 09/02/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 07/02/2023.
Chi tiết file đính kèm ./.

Trân trọng!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!