QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 4

Ngày 22/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 20/12/2022.
Chi tiết file đính kèm ./.
Trân trọng!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!