QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 21/8/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ Công ty.
Chi tiết file đính kèm: AseanSC_CBTT_NQ cong ty ky HD voi NCLQ cua NNB_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!