QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngày 05/12/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) nhận được Quyết định số 1152/QĐ-UBCK ngày 05/12/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán.

Chi tiết tại file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Sua doi Quyet dinh thanh lap Chi nhanh HCM_che thong tin_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!