QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Thay đổi nhân sự lãnh đạo

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
Chi tiết file đính kèm

AseanSC_CBTT Thay doi nguoi dung dau chi nhanh TPHCM_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!