EnglishVietnamese

CBTT Toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!