EnglishVietnamese

CBTT về Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố Biên bản họp, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean và tài liệu kèm theo.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!