EnglishVietnamese

CBTT Thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022  của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!