QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 31/10/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Vũ Thu Thủy.
Chi tiết như file đính kèm ./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!