QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin toàn văn nội dung Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết file đính kèm:
 

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!