QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_BBH va NQ DHDCD thuong nien 2024 va cac tai lieu dinh kem_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!