QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024 về việc thông qua nội dung kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!