QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của Người nội bộ Công ty.

Ngày 26/12/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Đơn từ nhiệm của Người nội bộ Công ty.

Thời điểm có hiệu lực: Tại thời điểm chính thức miễn nhiệm theo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Người nội bộ.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT Don tu nhiem cua NNB_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!