QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ASEAN SECURITIES: Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

Ngày 05/08/2016, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại trụ sở Công ty. Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, ASEAN SECURITIES xin thông báo kết quả cuộc  họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới đây:

Toàn văn văn bản về Công bố thông tin của Đại hội đồng cổ đông bất thường ASEAN SECURITIES năm 2016 ( file đính kèm)

Trân trọng thông báo!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!