QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Ngay DKCC lay y kien co dong bang van ban lan 1 nam 2024_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!