QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty.
Chi tiết file đính kèm:

AseanSC_CBTT_Nghi quyet HDQT ve viec thong qua giao dich cua Cong ty voi NLQ cua NNB

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!