QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Gia han to chuc hop DHDCD thuong nien 2024_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!