QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT về việc triển khai kế hoạch/phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024.

Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Nghi quyet HDQT ve viec trien khai ke hoach phuong an chi tra co tuc trong Quy 1 nam 2024

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!