QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Trieu tap cuoc hop DHDCD thuong nien 2024_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!