QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc ban hành/sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Quy che noi bo ve quan tri Cong ty_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!