QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc ban hành/sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Quy che to chuc va hoat dong cua HDQT_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!