QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chứng khoán Asean.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CV CBTT Nghi quyet HDQT ve viec mien nhiem PTGD Cong ty_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!