QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 27/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 25/06/2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Quyết định số 27/QĐ-SGDVN của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 21/06/2024 về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Chap thuan tro thanh TVGD TPRL_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!