QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_Tai lieu hop DHDCD thuong nien 2024_signed

Tai lieu hop DHDCD thuong nien 2024_cbtt

AseanSC_Thu moi hop DHDCD thuong nien nam 2024_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!