QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đính chính thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 23/05/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã công bố thông tin Thông báo số 140/2022/TB-ASEAN về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, do sơ xuất về lỗi chính tả, chúng tôi xin được đính chính thông tin thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

  • Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã công bố: Vào hồi 08h00 ngày 27/05/2022.
  • Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đính chính: Vào hồi 08h00 ngày 17/06/2022.

Các nội dung khác theo Thông báo số 140/2022/TB-ASEAN ngày 23/05/2022 không thay đổi.
Chi tiết file đính kèm ./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!