Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VFR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu – Mã chứng khoán VFR.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!