CBTT Toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết file đính kèm.

AseanSC_CBTT Dieu le Cong ty_final_signed

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!