CBTT về Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố Biên bản họp, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean và tài liệu kèm theo.
Chi tiết trong file đính kèm.

AseanSC_CBTT BBH va NQ DHDCD thuong nien 2023 va cac tai lieu dinh kem_final_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!