Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Chi tiết theo file đính kèm

ASEAN_CBTT_KY HOP DONG KIEM TOAN_2023

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!